Yükleniyor
Tahsis Sürecinde Dikkat Edilicek Hususlar
 • ÖN BAŞVURU: Mekan tahsisi ile ilgili olarak ön başvurular komutanlığımıza telefon, posta, faks veya e-posta kanalıyla yapılabilir. Rezervasyonlar içinde bulunulan takvim yılı ve onu takip eden diğer yıl için (2 yıl) yapılabilir. Başvuru sahibi firma, şahıs, dernek vb. Kişilerin sağlıklı planlama açısından mekanları yerinde görmesinde, keşif yapmasında yarar vardır.

 • KEŞİF: Randevu alınması şarttır. Mekanlarda etkinlik yoksa 09:00-16:00 saatleri arasında, etkinlik varsa etkinlik sahibi firmanın onayına müteakip müsaade edilen saatler arasında yetkililerimizce mekan gezdirilir. Hafta sonları ve resmi tatil günlerinde keşif gezisi yaptırılmaz.

 • RESMİ BAŞVURU: Etkinlik konusu MY 87-3 TSK Askeri Müzeler Yönergesi çerçevesinde aşağıda genel olarak belirtilen kriterler esas alınarak değerlendirilir.

  1. Etkinlik konusu ideolojik amaç taşımamalıdır.

  2. Tahsisi istenen yer, faaliyete uygun olmalıdır.

  3. Ulusal birlik ve bütünlüğe zarar verecek nitelikte bir faaliyet olmamalıdır.

  4. Faaliyetlerin içeriği Türkiye Cumhuriyeti'nin temel görüşlerinei, ulusal savunma ve güvenlik politikalarına uygun olmalıdır.

  5. Kişileri, cinsiyet ayrımını veya Türk Silahlı Kuvvetlerinin belirli bir bölümünü konu alan, şehit ve gazileri menfi yönde ön plana çıkaran bir faaliyet olmamalıdır.

   Bu kriterlere uyan talep sahibinin resmi başvuru için kurumumuza şahsen başvurması ve istenen başvuru evraklarının asıllarını beraberinde getirmesi zorunludur. Daha sonra taraflar arasında sözleşme imzalanır.

  6. Sözleşme bedelinin %25'i üzerinden Ön Talep Sözleşmesi imzalanır. Kalan %75'lik kısmı için en geç etkinlik tarihinden 20 gün öncesine ikinci randevu tarihi verilir. Bu süre içinde onaylanmayan talepler sahibine yazılı olarak bildirilir ve başvuru esnasında tahsil edilen %25'lik ücret hesabına iade edilir. Ancak ön talep sözleşmesi imzalandıktan sonra başvuru sahibi kendisi etkinlikten vazgeçerse; o vakte kadar tahsil edilen ücretler iade edilmez, devlete gelir olarak kaydedilir.

  7. Etkinliğin başlamasına bir ay veya daha kısa bir süre kalmışsa sözleşme, tahsis bedelinin tamamı üzerinden yapılır. Bu süre içinde onaylanmayan talepler sahibine yazılı olarak bildirilir ve başvuru esnasında kendisinden tahsil edilen tüm ücret hesabına iade edilir. Ancak sözleşme imzalandıktan sonra başvuru sahibi kendisi etkinlikten vazgeçerse; o vakte kadar tahsil edilen ücretler iade edilmez, devlete gelir olarak kaydedilir.

 • GEREKLİ EVRAKLAR: Aşağıda sıralanan evrakların başvuru esnasında getirilmesi gerekmektedir. Evrakların fotokopisi teslim edilecekse, muhakkak kurumumuzca onaylanmak üzere asılları da getirilmelidir.
  1. Firma Başvuruları İçin:

   1. Gerçek veya tüzel kişiliğin antetli kağıdına basılmış başvuru dilekçesi
   2. Firma ise firma kuruluşunu gösteren ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter onaylı sureti
   3. Noter onaylı imza yetki örneği veya sirküleri
   4. İmza yetkilisinin nüfus cüzdanı fotokopisi

  2. Dernek veya Vakıf Başvuruları İçin:

   1. Dernek/Vakıf antetli kağıdına basılmış başvuru dilekçesi
   2. Dernek veya vakfın halihazırda faaliyette olduğunu gösteren İl Dernekler Müdürlüğü'nden alınmış faaliyet belgesi
   3. Derneğin veya vakfın kuruluşuna izin veren valilik izin yazısı
   4. Noter onaylı imza yetki örneği veya sirküleri
   5. İmza yetkilisinin nüfus cüzdanı fotokopisi
   6. İktisadi teşekkül adına başvuruluyorsa kuruluşunu gösteren ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter onaylı sureti ile iktisadi teşebbüs kuruluş yazısı

  3. Fuar İçin Yukarıda Belirtilen Belgelere İlaveten;

   1. TOBB'nden alınmış “Fuar DüzenlemeYetki Belgesi”
   2. Başvurulan fuar için TOBB'nden alınmış fuar izin yazısı
   3. TOBB Fuar takviminin onaylı çıktısı

         NOT: Tahsis talebinde bulunan gerçek veya tüzel kişilik belirtilen evrakları beraberinde getirerek Tahsis heyetine ibraz edecektir.          Gerekli evrakların asıl suretleri getirilmişse, tahsis heyeti tarafından evraklar incelenerek ve fotokopileri alınarak aslı gibidir          mührü vurulabilir.

 • DEPOZİTO TEMİNAT SÖZLEŞMESİ

  Etkinlik ücretlendirilmesi Mekanların Tahsis Bedeli+Depozito Teminat Bedeli olmak üzere iki ücret kaleminden oluşur. Mekanlara ait tahsis bedeli her yıl Ocak ayında belirlenen tahsis ücret cetvelinden görülebilir. Depozito Teminat Bedeli ise aşağıda sıralanan kalemleri kapsar.

  1. Mekanların kullanımındandan doğan hasarlar
  2. Elektrik Enerji sarf gideri 
  3. Etkinliğin mesai dışına sarkması halinde (09:00-17:00) etkinlikte görevli kurumumuz personelinin iaşe ve ulaşım masrafları

         Salon Kiralama Sözleşmesi ile birlikte taraflar arasında Depozito Teminat Sözleşmesi imzalanır ve belirlenen depozito ücreti Deniz          Müzesi Komutanlığı Depozito Hesabına yatırılarak dekontu müze yetkilisine teslim edilir. Etkinlik bitiminde ise varsa mekan hasar          giderleri, elektrik enerji sarf giderleri ve personel iaşe ve ulaşım bedelleri tahsil edilerek arta kalan miktar etkinlik sahibinin banka          hesabına EFT yoluyla iade edilir. Eğer firma tarafından yatırılan depozito bedeli harcamalar toplamına yetmez ise eksik kalan          tutar firma tarafından Deniz Müzesi Komutanlığı Depozito Hesabına yatırılarak dekontu müze yetkilisine teslim edilir.

 • Teknik, catering, temizlik, dekor vb. Hizmetimiz olmadığı gibi herhangi bir firma ismi belirtmemiz ve yönlendirmemiz de hukuken mümkün değildir. Tüm bu alt yüklenici firma tercihleri, organizatör firma tasarrufunda olup dilediği çözüm ortağını organizatör firma kendisi belirler. Kurumumuz sadece etkinliklere yönelik mekan tahsis etmektedir.

 • Teknik (ses, ışık, dekor, sahne, simültane, görüntü vb.) kapsamında kurumumuzda sadece fiyat listesinde belirtilen ekipman mevcuttur.

 • Mekanlarda birden fazla etkinliğin aynı dönemde yapılması halinde ücretsiz tahsis edilen ekipman ve birimlerin hakkaniyet gözetilerek tahsisi yapılacaktır.

 • Salonlarda kurulu internet hizmeti olmadığından kablosuz internet wireless teknolojisi kullanılabilecektir.

 • Vestiyer, VİP odası, servis mutfağı için ücret alınmaz, ancak bu alanlar depolama alanı ve organizasyonun bir parçası olarak da kullanılamaz.

 • Catering firmalarının ikramlarını hazır paket olarak getirmesi ve hizmet sonrası paket halinde malzemelerini çıkarması esas alınır. Hiçbir suretle organizatör, teknik, catering, temizlik, dekor vb. firmaların müze mekanlarında malzeme bırakmasına,depolamasına, emanete almasına veya kargoyla gönderilmiş malzemelerin karşılanmasına müsaade edilmez.

 • Tüm salon, fuaye alanları ve açık mekanlar etkinlik öncesi firma yetkilileri ile birlikte dolaşılarak kontrol edilir. Varsa hasarlar tespit edilerek tutanak altına alınır. Aynı şekilde faaliyet bitiminde mekanların teslimi sırasında da yine birlikte dolaşılarak oluşan hasarlar ve temizlik ihtiyaçları tespit edilerek tutanak altına alınır.

 • Organizatör firma tarafından, halı kaplı alanlarda oluşan lekeler temizletilerek mekan teslim edilir. Bu temizlik hemen faaliyet bitiminde yapılır. Oluşan hasarlar ise en geç etkinlik bitiminin ertesi günü giderilir.

 • Organizatör firma kendisine tahsis edilen her türlü genel kullanım alanlarının temizliğinin yapılmasından, temizlik malzemelerinin temininden (tuvaletlerde kullanılan kağıt havlu, kağıt peçete ve sıvı sabun vs.) ve kontrolünden sorumludur.

 • Dış mekanda yapılacak olan her türlü afiş, reklam ve yönlendirme tabelası gibi çalışmalarla ilgili her türlü bilgi planlama aşamasında Deniz Müzesi Komutanlığı ile paylaşılarak onay alınacaktır.

 • Ayrıntılı etkinlik programı, firma görevlileri listesi, programda görev alacak sanatçı, stand firma isimleri, catering vb. alt yüklenici ve çözüm ortakları dahil olmak üzere isim listeleri, etkinlik katılımcı isimleri en geç üç gün önceden firma imza yetkilisince onaylanmış sureti mesai saatleri bitmeden tarafımıza bildirilmelidir. Aksi takdirde müzeye girişlerine izin verilmez.

 • Deniz Müzesi Komutanlığı tüm mekanlarına ait etkinlikler için açılış ve kapanış saatleri aşağıdadır. Kapanış saatlerinin dışına taşıldığı takdirde gecikme süresine bakılmaksızın tam gün üzerinden tahsis bedeli tahakkuk ettirilir.

        Etkinlik icra günleri ve hazırlık, kurulum günleri:09:00-17:00

        Yemek, kokteyl, konser vb. Etkinlikler için:09:00-23:30

 • Etkinlik bitiminde en geç ertesi gün mesai saati bitimine kadar (17.00) salon boşaltılır, kalan eser, sistem ve cihazlardan Deniz Müzesi Komutanlığı sorumlu değildir.

 • Deniz Müzesi Komutanlığı'nın bünyesinde bayan güvenlik görevlisi olmadığından, özellikle halka açık etkinliklerde gerektiğinde bayan ziyaretçilerin kontrolü için girişte bir bayan görevlinin bulundurulması gerekmektedir.

 • Deniz Müzesi Komutanlığı'nın otoparkı bulunmamaktadır.